2de graad

3e en 4e jaar D-finaliteit (domeinoverschrijdend - aso) - schooljaar 2024-2025

 

Algemene voorstelling:

Economische Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol. Ze leren logisch, gestructureerd en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen de studierichting Economische Wetenschappen aanvangen.
Als leerling van Economische Wetenschappen:
• toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
• leer je geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren;
• leer je vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden;
• ontdek je de positie van de consument en producent in relatie tot de economische wereld. Tevens bekijk je hoe de markt functioneert en wat de rol van de overheid en (internationale) organisaties is. De internationale handel en de economische relaties zullen geen geheimen meer kennen voor jou.
• beschik je over een flinke dosis wiskundig inzicht.


De lessentabel:

In deze studierichting kan je in het derde jaar kiezen voor 4 lesuren wiskunde gecombineerd met 5 lesuren economie of voor 5 lesuren wiskunde gecombineerd met 4 lesuren economie.
In het vierde jaar volg je dan 4 lesuren wiskunde en 4 lesuren economie met een extra lesuur Engels ofwel 5 lesuren wiskunde en 4 lesuren economie.

Het verschil in de cursussen 4 u. of 5 u. wiskunde zit in de tijdsbesteding en de moeilijkheidsgraad van zowel theorie als oefeningen. Bij 4 u. wiskunde ligt de focus voornamelijk op het maken van basisoefeningen sterk begeleid door de leerkracht en ligt het lestempo iets lager.
Bij 5 u. wiskunde worden er naast de basisoefeningen ook meer uitbreidings- en verdiepingsoefeningen gemaakt, wordt er meer aandacht besteed aan bewijsvoering, ligt het lestempo hoger en wordt er van de leerlingen ook verwacht dat ze meer zelfstandig kunnen werken. Op deze manier worden leerlingen vanuit een 5 u. wiskunde voorbereid op een richting met 6 u. of 8 u. wiskunde in de derde graad.

In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een lesuur informatica en een flexuur Frans/wiskunde.
In het vierde jaar krijg je naast het flexuur Engels/wiskunde ook nog een lesuur Duits en een lesuur muzikale en creatieve vorming.

En wat na de tweede graad?

Economische wetenschappen hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Economie-Moderne Talen (op SGI)
• Economie-Wiskunde (op SGI)
• Bedrijfswetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Humane Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie aangevuld met een pakket talen. Leerlingen zetten de eerste stappen in het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen de studierichting Humane wetenschappen aanvangen.
Als leerling van Humane wetenschappen:
• leer je kijken en luisteren naar kunst en leer je de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader;
• ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag;
• maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën;
• heb je een ruime interesse in de mens en de samenleving;
• wil je je kennis rond kunst en cultuur bijschaven;
• heb je interesse in de moderne vreemde talen;
• bestudeer je de mens en zijn interacties met anderen, zijn persoonlijkheidsvorming en de mens en zijn verhouding tot de samenleving;
• bestudeer je (sub)culturen, sociale structuren en rollenconflicten, socialisatie en de kenmerken van de hedendaagse samenleving. 


De lessentabel:

In deze studierichting krijg je een pakket van 5 lesuren kunstbeschouwing, filosofie, sociologie en psychologie gecombineerd met een groot aantal lesuren talen en 4 lesuren wiskunde.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een lesuur informatica en een flexuur Frans/wiskunde.
In het vierde jaar krijg je naast het flexuur Engels/wiskunde ook nog een lesuur Duits en een lesuur muzikale en creatieve vorming.En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Humane Wetenschappen (op SGI)
• Welzijnswetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit.De richting Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en wiskunde. Voor deze studierichting is een voorkennis Latijn vanuit de eerste graad vereist. 

Leerlingenprofiel:

De leerlingen die in 2A de basisoptie Latijn volgden, kunnen de studierichting Latijn aanvangen.
Als leerling van Latijn:
• verdiep je je in het taalsysteem van het Latijn en verwerf je via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid;
• toon je inzicht in complexe leerinhouden voor alle vakken;
• leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• ben je verbaal-linguïstisch sterk en heb je een sterk taalgevoel;
• analyseer je taal op een abstracte manier en ga je op een gestructureerde manier om met talen;
• ben je in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren;
• wil je je verdiepen in Latijn, de Romeinse cultuur en de levenswijsheid van Latijnse schrijvers;
• wil je op een gestructureerde manier met Latijn omgaan;
• wil je teksten in het Latijn ontdekken en hou je ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

De lessentabel:

In deze studierichting krijg je 5 lesuren Latijn gecombineerd met 5 lesuren wiskunde en een stevig pakket aan moderne (vreemde) talen zoals Frans en Engels waarbij je dezelfde leerstof van andere richtingen in minder lesuren moet verwerken.

In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een lesuur informatica, een flexuur Frans/wiskunde en een flexuur wetenschappen (fysica).
In het vierde jaar krijg je naast het flexuur Engels/wiskunde ook nog een lesuur Duits en een lesuur muzikale en creatieve vorming.En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Latijn-Moderne Talen (op SGI)
• Latijn-Wetenschappen (op SGI)
• Latijn-Wiskunde (op SGI)

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen, een pakket wiskunde en wetenschappen. Leerlingen verdiepen zich in hun communicatievaardigheden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen Moderne Talen aanvangen.
Als leerling van Moderne Talen:
• word je uitgedaagd op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen zoals pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur;
• analyseer je taal op een abstracte manier en ga je op een gestructureerde manier met talen om;
• leer je hoe taal als systeem werkt en wat de impact van taal en communicatie op cultuur en samenleving is;
• heb je een sterk taalgevoel;
• heb je interesse voor taal en literatuur;
• druk je je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen;
• wil je je kennis rond kunst en cultuur bijschaven; • communiceer je graag;
• ben je nieuwsgierig naar andere culturen.

De lessentabel:

In deze studierichting krijg je uiteraard een zeer stevig pakket aan moderne (vreemde) talen zoals Engels, Frans en Nederlands gecombineerd met 2 lesuren communicatiewetenschappen en taaltechnologie, 4 lesuren wiskunde en 1 lesuur economie.
In het vak communicatiewetenschappen en taaltechnologie verwerf je inzicht in gemediatiseerde (massa)communicatie en ga je kritisch reflecteren over de invloed van media en als afsluiter leer je media-inhouden ontwerpen aan de hand van de gepaste tools.

In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een lesuur informatica en een flexuur Frans/wiskunde.
In het vierde jaar ga je verder met de ontdekking van de nieuwe taal Duits. Je krijgt ook nog een lesuur muzikale creatieve opvoeding en een flexuur Engels/wiskunde aangeboden.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Economie-Moderne Talen (op SGI)
• Moderne Talen-Wetenschappen (op SGI)
• Moderne Talen (op SGI)
• Taal- en Communicatiewetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

De domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting die een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde combineert.

Leerlingenprofiel:

Als leerling van Natuurwetenschappen:
• toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden;
• leg je vlot verbanden tussen leerinhouden;
• kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• ben je in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten;
• exploreer je planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica;
• zie je het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken;
• versterk je zeker jouw kennis van de aangeboden moderne vreemde talen.

De lessentabel:

In deze studierichting krijg je 6 lesuren wetenschappen gecombineerd met 5 lesuren wiskunde en een stevig pakket talen.

In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een lesuur informatica, een flexuur Frans/wiskunde en een lesuur wetenschappelijk tekenen.
In het vierde jaar krijg je een flexuur Engels/wiskunde, een lesuur Duits, een flexuur wetenschappen (fysica) en een lesuur muzikale creatieve opvoeding.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Moderne Talen–Wetenschappen (op SGI)
• Wetenschappen–Wiskunde (op SGI)
• Biotechnologische en Chemische Wetenschappen
Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.