2de graad

Het derde leerjaar D-finaliteit (domeinoverschrijdend - aso) - modernisering vanaf 2021-2022

 

Algemene voorstelling:

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol. Ze leren logisch, gestructureerd en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen de studierichting Economische wetenschappen aanvangen.
Als leerling van Economische wetenschappen:
• toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• leer je geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren;
• leer je vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden;
• ontdek je de positie van de consument en producent in relatie tot de economische wereld. Tevens bekijk je hoe de markt functioneert en wat de rol van de overheid en (internationale) organisaties is. De internationale handel en de economische relaties zullen geen geheimen meer kennen voor jou.
• beschik je over een flinke dosis wiskundig inzicht.

De lessentabel:

In deze richting krijg je 4 lesuren economie gecombineerd met 5 lesuren wiskunde en een groot aantal uren talen.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde.

In het vierde jaar krijg je naast het flexuur ICT/Engels/wiskunde ook nog een lesuur Duits en een lesuur muzikale en creatieve vorming.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Economische wetenschappen hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Economie-moderne talen (op SGI)
• Economie-wiskunde (op SGI)
• Bedrijfswetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie aangevuld met een sterk pakket talen. Leerlingen zetten de eerste stappen in het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen de studierichting Humane wetenschappen aanvangen.
Als leerling van Humane wetenschappen:
• leer je kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader;
• ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag;
• maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën;
• heb je een ruime interesse in de mens en de samenleving;
• wil je je kennis rond kunst en cultuur bijschaven;
• heb je interesse in de moderne vreemde talen;
• bestudeer je in het vak psychologie de mens en zijn interacties met anderen, zijn persoonlijkheidsvorming en de mens en zijn verhouding tot de samenleving;
• bestudeer je in het vak sociologie (sub)culturen, sociale structuren en rollenconflicten, socialisatie en de kenmerken van de hedendaagse samenleving.

De lessentabel:

In deze richting krijg je een groot aantal uren talen en 4 lesuren wiskunde gecombineerd met het pakket kunstbeschouwing, filosofie, sociologie en psychologie.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde.

In het vierde jaar krijg je een flexuur ICT/Engels/wiskunde.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Humane Wetenschappen (op SGI)
• Welzijnswetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. De richting Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Voor deze studierichting in de tweede graad is een voorkennis Latijn vanuit de eerste graad vereist.

Leerlingenprofiel:

De leerlingen die in 2A de basisoptie Latijn volgden, kunnen de studierichting Latijn aanvangen.
Als leerling van Latijn:
• verdiep je je in het taalsysteem van het Latijn en verwerf je via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid;
• toon je inzicht in complexe leerinhouden voor alle vakken;
• leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• ben je verbaal-linguïstisch sterk en heb je een sterk taalgevoel;
• analyseer je taal op een abstracte manier en ga je op een gestructureerde manier om met talen;
• ben je in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren;
• wil je je verdiepen in Latijn, de Romeinse cultuur en de levenswijsheid van Latijnse schrijvers;
• wil je op een gestructureerde manier met Latijn omgaan;
• wil je teksten in het Latijn ontdekken en hou je ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

De lessentabel:

In deze richting krijg je een zeer stevig pakket aan moderne (vreemde) talen zoals Frans en Engels waarbij je dezelfde leerstof van andere richtingen in minder lesuren moet verwerken. Je krijgt tevens 5 lesuren wiskunde en 5 lesuren Latijn.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde en een flexuur wetenschappen (fysica).

In het vierde jaar krijg je een flexuur ICT/Engels/wiskunde, een lesuur Duits en muzikale creatieve opvoeding.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Latijn-moderne talen (op SGI)
• Latijn-wetenschappen (op SGI)
• Latijn-wiskunde (op SGI)

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen en een pakket wiskunde en wetenschappen. Leerlingen verdiepen zich in hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen Moderne talen aanvangen.
Als leerling van Moderne talen:
• word je uitgedaagd op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen zoals pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur;
• analyseer je taal op een abstracte manier en ga je op een gestructureerde manier met talen om;
• leer je hoe taal als systeem werkt en wat de impact van taal en communicatie op cultuur en samenleving is;
• heb je een sterk taalgevoel;
• heb je interesse voor taal en literatuur;
• druk je je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen;
• wil je je kennis rond kunst en cultuur bijschaven; • communiceer je graag;
• ben je nieuwsgierig naar andere culturen.

De lessentabel:

In deze richting krijg je uiteraard een zeer stevig pakket aan moderne (vreemde) talen zoals Frans, Engels en Nederlands en 4 lesuren je inzicht in gemediatiseerde (massa)communicatie en ga je kritisch reflecteren over de invloed van media en als afsluiter leer je mediainhouden ontwerpen aan de hand van de gepaste tools. Je lessenrooster wordt aangevuld met 2 lesuren economie.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde.

In het vierde jaar ga je verder met de ontdekking van de nieuwe taal Duits. Je krijgt ook nog een lesuur economie, muzikale creatieve opvoeding en een flexuur ICT/Engels/wiskunde aangeboden.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Economie-Moderne talen (op SGI)
• Moderne talen-Wetenschappen (op SGI)
• Taal- en communicatiewetenschappen (wordt aangevraagd)

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

De domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting die een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde combineert.

Leerlingenprofiel:

Als leerling van Natuurwetenschappen:
• toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden;
• leg je vlot verbanden tussen leerinhouden;
• kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• ben je in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten;
• exploreer je planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica;
• zie je het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken;
• versterk je zeker jouw kennis van de aangeboden moderne vreemde talen.

De lessentabel:

In deze richting krijg je een groot aantal uren wetenschappen (6 lesuren) en 5 lesuren wiskunde gecombineerd met een stevig pakket talen.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde en een uur wetenschappelijk tekenen.

In het vierde jaar krijg je een flexuur ICT/Engels/wiskunde, een lesuur Duits, een flexuur wetenschappen (fysica) en een lesuur muzikale creatieve opvoeding.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Moderne talen–wetenschappen (op SGI)
• Wetenschappen–wiskunde (op SGI)
• Biotechnologische en chemische wetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Het vierde leerjaar D-finaliteit (domeinoverschrijdend - aso) - modernisering 2022-2023

Hieronder vindt u het overzicht van de lessenroosters in het vierde jaar voor de studierichtingen: Economische wetenschappen, Humane Wetenschappen, Latijn, Moderne talen en Natuurwetenschappen.

Algemene voorstelling:

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol. Ze leren logisch, gestructureerd en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen de studierichting Economische wetenschappen aanvangen.
Als leerling van Economische wetenschappen:
• toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• leer je geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren;
• leer je vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden;
• ontdek je de positie van de consument en producent in relatie tot de economische wereld. Tevens bekijk je hoe de markt functioneert en wat de rol van de overheid en (internationale) organisaties is. De internationale handel en de economische relaties zullen geen geheimen meer kennen voor jou.
• beschik je over een flinke dosis wiskundig inzicht.

De lessentabel:

In deze richting krijg je 4 lesuren economie gecombineerd met 5 lesuren wiskunde en een groot aantal uren talen.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde.

In het vierde jaar krijg je naast het flexuur ICT/Engels/wiskunde ook nog een lesuur Duits en een lesuur muzikale en creatieve vorming.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Economische wetenschappen hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Economie-moderne talen (op SGI)
• Economie-wiskunde (op SGI)
• Bedrijfswetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie aangevuld met een sterk pakket talen. Leerlingen zetten de eerste stappen in het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen de studierichting Humane wetenschappen aanvangen.
Als leerling van Humane wetenschappen:
• leer je kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader;
• ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag;
• maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën;
• heb je een ruime interesse in de mens en de samenleving;
• wil je je kennis rond kunst en cultuur bijschaven;
• heb je interesse in de moderne vreemde talen;
• bestudeer je in het vak psychologie de mens en zijn interacties met anderen, zijn persoonlijkheidsvorming en de mens en zijn verhouding tot de samenleving;
• bestudeer je in het vak sociologie (sub)culturen, sociale structuren en rollenconflicten, socialisatie en de kenmerken van de hedendaagse samenleving.

De lessentabel:

In deze richting krijg je een groot aantal uren talen en 4 lesuren wiskunde gecombineerd met het pakket kunstbeschouwing, filosofie, sociologie en psychologie.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde.

In het vierde jaar krijg je een flexuur ICT/Engels/wiskunde.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Humane Wetenschappen (op SGI)
• Welzijnswetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. De richting Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Voor deze studierichting in de tweede graad is een voorkennis Latijn vanuit de eerste graad vereist.

Leerlingenprofiel:

De leerlingen die in 2A de basisoptie Latijn volgden, kunnen de studierichting Latijn aanvangen.
Als leerling van Latijn:
• verdiep je je in het taalsysteem van het Latijn en verwerf je via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid;
• toon je inzicht in complexe leerinhouden voor alle vakken;
• leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• ben je verbaal-linguïstisch sterk en heb je een sterk taalgevoel;
• analyseer je taal op een abstracte manier en ga je op een gestructureerde manier om met talen;
• ben je in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren;
• wil je je verdiepen in Latijn, de Romeinse cultuur en de levenswijsheid van Latijnse schrijvers;
• wil je op een gestructureerde manier met Latijn omgaan;
• wil je teksten in het Latijn ontdekken en hou je ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

De lessentabel:

In deze richting krijg je een zeer stevig pakket aan moderne (vreemde) talen zoals Frans en Engels waarbij je dezelfde leerstof van andere richtingen in minder lesuren moet verwerken. Je krijgt tevens 5 lesuren wiskunde en 5 lesuren Latijn.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde en een flexuur wetenschappen (fysica).

In het vierde jaar krijg je een flexuur ICT/Engels/wiskunde, een lesuur Duits en muzikale creatieve opvoeding.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Latijn-moderne talen (op SGI)
• Latijn-wetenschappen (op SGI)
• Latijn-wiskunde (op SGI)

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen en een pakket wiskunde en wetenschappen. Leerlingen verdiepen zich in hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit 2A kunnen Moderne talen aanvangen.
Als leerling van Moderne talen:
• word je uitgedaagd op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen zoals pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur;
• analyseer je taal op een abstracte manier en ga je op een gestructureerde manier met talen om;
• leer je hoe taal als systeem werkt en wat de impact van taal en communicatie op cultuur en samenleving is;
• heb je een sterk taalgevoel;
• heb je interesse voor taal en literatuur;
• druk je je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen;
• wil je je kennis rond kunst en cultuur bijschaven; • communiceer je graag;
• ben je nieuwsgierig naar andere culturen.

De lessentabel:

In deze richting krijg je uiteraard een zeer stevig pakket aan moderne (vreemde) talen zoals Frans, Engels en Nederlands en 4 lesuren je inzicht in gemediatiseerde (massa)communicatie en ga je kritisch reflecteren over de invloed van media en als afsluiter leer je mediainhouden ontwerpen aan de hand van de gepaste tools. Je lessenrooster wordt aangevuld met 2 lesuren economie.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde.

In het vierde jaar ga je verder met de ontdekking van de nieuwe taal Duits. Je krijgt ook nog een lesuur economie, muzikale creatieve opvoeding en een flexuur ICT/Engels/wiskunde aangeboden.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Economie-Moderne talen (op SGI)
• Moderne talen-Wetenschappen (op SGI)
• Taal- en communicatiewetenschappen (wordt aangevraagd)

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.

Algemene voorstelling:

De domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting die een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde combineert.

Leerlingenprofiel:

Als leerling van Natuurwetenschappen:
• toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden;
• leg je vlot verbanden tussen leerinhouden;
• kan je logisch redeneren;
• verwerf je complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;
• ben je in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten;
• exploreer je planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica;
• zie je het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken;
• versterk je zeker jouw kennis van de aangeboden moderne vreemde talen.

De lessentabel:

In deze richting krijg je een groot aantal uren wetenschappen (6 lesuren) en 5 lesuren wiskunde gecombineerd met een stevig pakket talen.
In het derde jaar wordt je lessenrooster aangevuld met een flexuur ICT/Frans/wiskunde en een uur wetenschappelijk tekenen.

In het vierde jaar krijg je een flexuur ICT/Engels/wiskunde, een lesuur Duits, een flexuur wetenschappen (fysica) en een lesuur muzikale creatieve opvoeding.

In de loop van het derde en/of het vierde jaar werk je een project maatschappelijke en economische vorming uit.

En wat na de tweede graad?

Deze studierichting hangt inhoudelijk samen met de volgende studierichtingen in de 3e graad:
• Moderne talen–wetenschappen (op SGI)
• Wetenschappen–wiskunde (op SGI)
• Biotechnologische en chemische wetenschappen

Kies je na de tweede graad voor een studierichting die inhoudelijk niet samenhangt met de studierichting in de derde graad, dan kan je gevraagd worden een inhaalcursus te volgen tijdens de vakantie.

En wat na de derde graad?

Nadat je de derde graad met succes beëindigd hebt, heb je keuze uit een enorm rijk aanbod van zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen.